แนะนำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอแนะนำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ล่าสุด ที่ได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้วดังนี้

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

1.นาง สุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

2.นาย กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

3.นาย ฐ์มณฑล ศิริธาราธิคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

4.นาย นครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

5.นาย จันทร์ทร วัชพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

และ นายสุภฤกษฺ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

1.นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

2.นาย นาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

3.ร้อยตรีสาโรจน์ ศิริเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1

4.นาย ทรงพล เกตุโสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1

5.นางสาว จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1

6.นาง วิลาวรรณ์ นามวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1

7.นาย สมพร ตอนะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 1

8.นาย อนุวัฒน์ เทพกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2

9.นาย ประดิษฐ์ อินทะเสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2

10.นาง ชุติกาญจน์ รัตนไตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2

11.นาย มานพ เทพกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2

12.นาง ภัทราวดี การะเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขต 2