โครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา)

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา) เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน