โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจดตอล

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจดตอล ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Zoom, Line Meeting และ Google Meeting สำหรับการประชุมผ่านระบบ Video Conference" ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน