โครงการละอ่อนน้อยสดใส ห่างไกลฟันผุ

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามที่สำนักวิชาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในรายวิชา การวางแผนปฏิบัติทันตกรรมชุมชน และส่งเสริมทันตสุขภาพชุมชน

ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 18 กุมภาพันธ์ 2564 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการละอ่อนน้อยสดใส ห่างไกลฟันผุ" ซึ่งบัดนี้การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้มีการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ดังนี้

1.ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันของเด็ก ทุก 3 - 4 เดือน

2.ควรจัดโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากของบุตรหลานแก่ผู้ปกครอง

3.จัดนโยบายการตรวจฟัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(ตามคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) และสามารถเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ต่อไปได้