โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการวัดหาดไคร้ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2564 ดำเนินการ ณ วัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7 เวลา 14.00 น. นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาดชาดก ประจำปี 2564