โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตัวแทนภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน สตรี ผู้นำชุมชน ได้รับทราบแนวทาง บทบาทหน้าที่ และแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ฯลฯ