โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการอบรม พร้อม คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน และประชาชน โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะ มาให้การอบรม โดยมีวุตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนรวมของคนในชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยคนในชุมชน