โครงการอบรมส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าEF ในเด็กปฐมวัยและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าEF ในเด็กปฐมวัยและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยใช้กระบวนการ EF นำมาจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ต่อไป ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ