โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นากยเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ คือนายสุรเชษฐ์ เภลัย นักโภชนาการ มาให้ความรู้เรื่องโภชนาการในผู้สูงอายุ