โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้น โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ และเรื่องอื่นๆ พร้อมกันนี้ พระครูสุจินต์ วรคุณ ได้บรรยายเรื่องธรรมกับผู้สูงอายุ และ ร.ต.อ.รัตติกร เขียวดอกน้อย พร้อมทีมงาน จากสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องกฏหมายจราจรเบื้องต้น สร้างความสนใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้