โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมส่งท้ายปิดเทอม 1/2564

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งท้ายปิดเทอม 1/2564 รูปแบบกิจกรรมตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจิตใจที่สดใส แข็งแรง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข