โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมฯ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ฺ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมทำสื่อตามหน่วยการเรียนรู้ หน่วยสนุกกับตัวเลข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้จักตัวเลข รู้ค่าจำนวนตัวเลข ฝึกกล้ามเนื้อมือ ในการใช้กรรไกรตัดกระดาษ และมีความสนุกสนานในการออกกำลังกายเป็นต้น