ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านสบสม ใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564