การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้