การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายกิตติคุณ ดิศรณ์กุลสิริ ปลัดอำเภอประจำตำบลเวียง นายกริดชัย ชัยวงค์ ท้องถิ่นอำเภอเชียงของ นางสาวเบญจรัตน์ ยงยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเชียงของ นางสาลินี สุวรรณเนตร ประธาน อปพร.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางขัตติยา แสนทวีสุข ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางจินตนา ยงยืน ประธานชมรม อสม. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางศิริพร อริยะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง นางวิไลวัลณ์ สุดาทิพย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และนายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ