การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรมและโปร่งใส