การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566