การประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่สองของการสัมมนา โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย