กิจกรรมการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 9:00 น ณห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้ รับเกียรติจากท่านพิเชษฐ์เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ในกิจกรรม การพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง กำนันตำบลเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง กำนันตำบลริมโขง ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเวียงและตำบลริมโขง ฯลฯ