กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาฯลฯ โดยในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน พิธีวางธูปเทียนแพ(เปิดกรวยกระทงดอกไม้) พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมาของบุคคลสำคัญต่างๆ โดยมีส่วรร่วมในกิจกรรม ระลึกถึงความสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป