ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงนื่องในโอกาสที่ ได้มาส่งพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผูัอำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯลฯ ได้ให้การต้อนรับ นายไอของ นาเกี่ยว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง นางแสงวัน ศิริเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง นางวิมลรัตน์ วันรอง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสที่ ได้มาส่ง ร.ต.หญิงรุ่งอรุณ เตสุปะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป