ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปล้อง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการต้องรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกฯ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปล้อง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นำโดย นายสิทธิศักดิ์ ธรรมชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง พร้อมคณะ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คณะกรรมการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ต่างๆ