พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในกรอบแนวคิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคี บนพื้นฐานของความสนใจร่วมกัน (UNFPA)

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ชั้น 2 อำเภอเชียงของ โดย นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในกรอบแนวคิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคี บนพื้นฐานของความสนใจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงในกรอบแนวคิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการผลักดันวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรในด้านสุขภาพของมารดา สุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัว เพศสภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศสภาพ(GBV) รวมถึงการสานต่อความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฏจักรชีวิต สู่การสูงวัยของประชากรในอำเภอเชียงของ เพื่อให้สามารถรับมือกับสังคมผู้สูงวัยและได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงทางเพศและความรู้ด้านสุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิ และการบริการ

ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในกรอบแนวคิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคี บนพื้นฐานของความสนใจร่วมกันด้วย