เทศบาลตำบลห้วยสักเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการต้อนรับ เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา เกิดการเรียนรู้อันส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และสามารถนำกระบวนการจัดการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก