โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และนางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมี นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมคือผู้นำชุมชน,คณะกรรมการหมู่บ้าน,ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีละประธานอสม.ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อดำเนินการตามโครงการอันจะเป็นแกนนำในการปลูกฝังให้ประชาชน มีความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ฯลฯ