โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็น ประธานในการเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วิทยากรในการอบรม คือ นายสุตนันท์ จำปาทอง พร้อมคณะ มีหัวข้อในการบรรยาย เรื่องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมกลุ่ม วิธีห่างไกลยาเสพติด ด้วยสันทนาการเปลี่ยนโลก กิจกรรมกลุ่มเข้าใจเขาเข้าใจเรา กิจกรรมกลุ่ม เยาวชนพลังแห่งเปลี่ยนแปลงห่างการห่างไกลยาเสพติด มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้