โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย