โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางทางศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหางนกยูง ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางทางศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้