โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนเวียงเชียงของ”

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนเวียงเชียงของ” พร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ โดยมีครูเก่ง (นายสุตนันท์ จำปาทอง) วิทยากรทูบีนัมเบอร์วัน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งกิจกรรมโครงการเกิดจากความต้องการของเด็กและเยาวชนที่เห็นร่วมกันในที่ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ที่ผ่านมา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำที่ดี เข้าใจในบทบาทของตนเอง รู้จักการพึ่งพาอาศัยปรับตัวเข้าหากัน กล้าแสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ แยกแยะเป็น และมีพื้นที่โอกาสในการแสดงออก อันเป็นหนทางนำพาเด็กและเยาวชนสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมต่อไป ตามหลักการของสภาเด็กและเยาวชนที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” และช่วงบ่ายทำกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมความภาคภูมิใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของชุมชน ผ่านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง อาทิ พิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ ที่ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ของ และ โรงเรียนพระกุมารเยซู