โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกระเป๋าจากพลาสติก

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานปิด โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกระเป๋าจากพลาสติก ให้แก่ กลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมสร้างรายได้ของคนในชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งหาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ นางพรสุดา นาเรือ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม