โครงการสุขาภิบาลอาหารพัฒนาตลาดและหาบเร่แผงลอยให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารพัฒนาตลาดและหาบเร่แผงลอยให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ผู้ประกอบการ ฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของตลาดสด, ร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยจำหน่ายอาหาร ฯลฯ