โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรใกล้มือ 18 ชนิด และการทำชาจากสมุนไพร โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในโครงการ พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิดา วิริยา อาจารย์ฐิติรัตน์ ชัยชนะ และนักศึกษาฯ วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายด้วยการแพทย์แผนไทย และมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ