โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กิจกรรม: สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย กิจกรรม: สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องสตาร์ฮอลล์ สวนอาหารเอกโอชา พร้อมด้วยนางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของยังได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับมอบจากนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในวันเดียวกัน