โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงราย พระครูสุจิณ วรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย และพระครูสังฆรักษ์ (บุรินทร์ ไข่ดำ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้