โครงการ “แก้ไขปัญหาสามเณรอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ในโรงเรียน” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี และนางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ/พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ "แก้ไขปัญหาสามเณรอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ในโรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา โดยมีพระครูสุจิณวนคุณ เป็นประธานในพิธี

สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ