โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้และทักษะ ในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับตนเอง และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้มีวิทยากร จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บรรยายและสาธิตให้ความรู้

โดยมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยได้อย่างถูกวิธี เช่น

- อุบัติเหตุ

- อัคคีภัย

- อุบัติเหตุทางน้ำ

- ทักษะการป้องกันกันตนเองเมื่อเหตุการณ์คับขัน และรู้จักการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ เป็นต้น