ข้าราชการประจำ

ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
ปลัดเทศบาล

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 14

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รองปลัดเทศบาล

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 20

 

 

นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 17

 

นายพิทักษ์ แสงเพชร์
รักษาการ
ผอ.
กองช่าง

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 19

 

นางศิริพร อริยะ
รักษาการ
ผอ.กองคลัง

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 19

 

นางมนตกานต์ สารทักษิณ
รักษาการ
ผอ.การ
กองการศึกษา

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 21

 

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รักษาการ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

หมายเลขติดต่อ 053791171 ต่อ 20