ศบค. ทต.วชข ได้จัดให้มีการประชุมตลาดนัดภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือ ศบค. ทต.วชข ได้จัดให้มีการประชุมตลาดนัดภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนตลาดนัดวันจันทร์ ตลาดนัดวันพุธ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ตลาดนัดวันศุกร์ กาดกองเก่า กาดกองแก้ว เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการเปิดตลาดนัดตามมาตรการผ่อนปรน ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด19 อย่างชัดเจน เช่น จัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตรระหว่างผ่านช่องทางเข้าออก และจุดยืนซื้อสินค้า ,การตั้งแผงห่างอย่างน้อย 2 เมตร , ผู้มาใช้บริการและผู้ค้าต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่ตลาดนัดฯลฯ อีกทั้งยังต้องมีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะ,การจัดการขยะต่างๆ รวมทั้งต้องทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า ,จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ ฯลฯ เป็นต้น ในการนี้ จึงวางระบบดำเนินการตลาดนัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือ ศบค. ทต.วชข ได้จัดวางระบบดำเนินการตลาดนัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตลาดนัดฯ กาดกองเก่าและกาดกองแก้วจะเปิดได้นั้น ขึ้นอยู้กับความพร้อมของตลาดดังกล่าวนั้นเอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม