ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อชี้แจงการประเมินเมืองสิ่่งแวดล้อมยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อชี้แจงการประเมินเมืองสิ่่งแวดล้อมยั่งยืน ในการนี้ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล
ได้ให้การต้อนรับและรับฟังการชี้แจงดังกล่าว