การประชุมเพื่อติดตามงาน

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมหัวหน้ากองต่างๆ โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธาน พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อติดตามงาน

เช่น แผนจัดหาพัสดุ แผนใช้จ่ายเงิน แผนดำเนินการ พร้อมการเตรียมโครงการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 และเรื่องอื่นๆ