โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)(เทศบาลร่วมใจพิชิตภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ประชาชน สมาชิก อปพร.ของศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ฯลฯ โดยเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บในช่วงระยะเวลาดังกล่าว