อบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ รพ/สสอ/อปท/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ รพ/สสอ/อปท/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป็นวิทยากรครู ก สำหรับถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและดำเนินการในพื้นที่ กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดส่ง นางสาวจีระนันท์ กันทะวี ครูในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวอรัญญา วงค์โกฏ ครูในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนางสาวณัฐธิดา วงค์จันตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย