การประชุมหารือเตรียมการจัดงานทางวัฒนธรรมเปิดตัวระเบียงโขงภูมิทัศน์ อำเภอเชียงของโฉมใหม่

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดงานทางวัฒนธรรมเปิดตัวระเบียงโขงภูมิทัศน์ อำเภอเชียงของโฉมใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียง ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมรองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานทางวัฒนธรรมเปิดตัวระเบียงริมโขงภูมิทัศน์อำเภอเชียงของโฉมใหม่