ขอเชิญผู้มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมา

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6uo13b