คำแนะนำการชำระภาษี

คำแนะนำการชำระภาษี
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้เป็รเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่นำโรงเรือนนั้นๆ ใช้ประกอบกิจการหรือให้เช่า
วันที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะชำระทันทีในวันยื่นแบบเลยก็ได้ หรือจะชำระภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
ถ้าไม่ชำระเงินภาษีภายในระยะเวลากำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ตามอัตราที่กำหนดดังนี้
– ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของภาษี
– ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5% ของภาษี
– ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 7.5% ของภาษี
– ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม 10% ของภาษี

————————————————————————————

ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ เจ้าของที่ดิน ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาลฯ แต่ผู้ที่มีที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 2 งาน(200 ตรว.) และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
วันที่ต้องชำระภาษี คือ ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายนของทุกปี และต้องยื่นแบบรายการที่ดิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน

**(ภ.บ.ท.5)ภายในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน (ทุกๆ 4 ปี เช่น พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น) และภายใน 30 วัน หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี**

ถ้าไม่ชำระเงินภาษีภายในระยะเวลากำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม ตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
– ไม่ยื่นแบบ ภบท.5 ภายในกำหนด เสีย 10% ของเงินภาษี
– ยื่นแบบ ภบท.5 ก่อนได้รับแจ้ง เสีย 5% ของเงินภาษี
– ยื่นแบบ ภบท.5 ไม่ถูกต้อง เสีย 10% ของเงินภาษี
– ยื่นแบบ ภบท.5 ต่อเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง เสียเพิ่ม 1 เท่า ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม
– ไม่ชำระภายในกำหนด เสียเพิ่ม ร้อยละ 24/ปี

————————————————————————————

ภาษีป้าย

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย ในกรณีที่ไม่ทราบเจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย จะต้องเป็นผู้เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นตั้งอยู่
วันที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือน มีนาคม ของทุกปี เจ้าของป้าย จะต้องเป็นผู้เสียภาษีป้ายโดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภ.ป.1)

อัตราภาษีป้าย
ประเภทที่ 1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ประเภทที่ 2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ประเภทที่ 3 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรืออักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

***ป้ายที่คำนวณภาษีแล้วเสียต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท***

ถ้าไม่ชำระเงินภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
– ไม่ยื่นแบบ ภป.1 ภายในกำหนด เสีย 10% ของเงินภาษี
– ยื่นแบบ ภป.1 ก่อนได้รับแจ้ง เสีย 5%
– ยื่นแบบ อป.1 ไม่ถูกต้อง ทำให้เสียค่าภาษีลดลง เสีย 10% ของเงินภาษี
– ไม่ชำระภายในกำหนดเสียเพิ่ม ร้อยละ 2 ของค่าภาษี เศษของเดือนให้รับเป็นหนึ่งเดือน

————————————————————————————

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต

– ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สะสมอาหาร
– ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
– ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม
– ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดนใช้เครื่องขยายเสียง
– ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
– ใบอนุญาตทิ้ง ขน ขยะมูลฝอย
– ใบอนุญาตให้ใช้ถัง หรือภาชนะเต็มน้ำมันเชื่อเพลิง
– ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
– ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรักษาการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล

***ชำระภายใน ธันวาคม ของทุกปี***

————————————————————————————

การจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
1. บุคคลธรรมดา
2. ห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
3. นิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้ามาเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
6. บริษัทจำกัด
7. บริษัทมหาชนจำกัด

จดทะเบียน “จัดตั้ง” พาณิชยกิจใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่ จัดตั้ง
จดทะเบียน “เปลี่ยนแปลง” พาณิชยกิจ ภายใน 30 วัน นับแต่ เปลี่ยนแปลง
จดทะเบียน “เลิกประกอบ” พาณิชยกิจ ภายใน 30 วัน นับแต่ เลิกกิจการ

————————————————————————————

ติดต่อสอบถามขอชำระภาษีได้ที่
กองคลัง
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โทร 057-791171-2 ต่อ 32

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

การใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งระบบเครือข่ายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรมฯ ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตหรือเบราเซอร์ Firefox ก่อน

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม LTAX 3000 ก่อน