ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)