ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ