ประกาศจากเทศบาล

ประกาศจากเทศบาล

หัวข้อ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/9/64 23/9/64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20/9/64 20/9/64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1/9/64 1/9/64
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 16/8/64 16/8/64
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 16/4/64 16/4/64
กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะเนินการสำรวจที่ดิน 23/2/64 23/2/64
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 29/1/64 29/1/64
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 20/1/64 20/1/64
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม) 12/11/63 12/11/63
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 4/11/63 4/11/63
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1/9/63 1/9/63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น 3/8/63 3/8/63

หัวข้อ