ประกาศจากเทศบาล

ประกาศจากเทศบาล

หัวข้อหนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)3/3/6521/3/65
ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ2/3/654/4/65
ประเมินความพึงพอใจ6/9/644/3/65
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 25654/11/6424/1/65
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22/11/6422/11/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655/11/645/11/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งและประเมินโดยการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651/11/641/11/64
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421/10/6421/10/64
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1/10/641/10/64
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423/9/6423/9/64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420/9/6420/9/64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641/9/641/9/64
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 256416/8/6416/8/64
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256316/4/6416/4/64
กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะเนินการสำรวจที่ดิน23/2/6423/2/64
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 229/1/6429/1/64
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 120/1/6420/1/64
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม)12/11/6312/11/63
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย4/11/634/11/63
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ1/9/631/9/63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น3/8/633/8/63

หัวข้อ